Darujte 2% pre Ellu!

100% náhradné plnenie! 

Všetky uvedené ceny sú bez Dph.

Cena:
Reset filtra
ÚvodChránená dielňa

Vaša chránená dielňa.

Kto sme, čo robíme a čím môžeme byť pre vás zaujímaví?

 

Sme agentúra, ktorú väčšiu časť pracovníkov tvoria zdravotne postihnutí. Máme svoju chránenú dielňu, v ktorej vyrábame reklamné predmety, materiály na reklamu a propagáciu, šijeme pracovné odevy, vyrábame drevené ozdoby.  To je naša hlavná náplň. Okrem toho pripravíme grafiku na rôznu reklamnú tlač  a naše strojové vybavenie použijeme na označenie logom na akýkoľvek materiál. 

 

Pre vás, našich zákazníkov, riešime 100% náhradné plnenie. Poradíme a  hľadáme pre vás riešenia.

 

Nakupujeme rôzne darčeky, predmety a potlačou loga na ne, robíme z nich  reklamné predmety. V ponuke máme tisíce darčekov, ktoré môžeme označiť rôznou tlačiarenskou technológiou. Ponuku na darčeky a reklamné predmety  máme v kategórii REKLAMNÉ PREDMETY.


Šijeme pracovné odevy. Táto ponuka je skôr pre náročných zákazníkov, ktorým nevyhovujú štandardné ponúkané pracovné odevy a poprípade  konfekčné veľkosti. Šijeme aj darčekové predmety napríklad deky, textilné obaly.

Okrem nášho šitia ponúkame širokú škálu pracovných odevov, ktoré nakupujeme a označíme logom sitotlačou, alebo výšivkou.


Ponúkame zhotovenie grafiky, tlač letákov, katalógov, alebo plagátov. Vyrobíme  rôzne panely, bannery, bilbordy. Bližšie v ponuke kategórie REKLAMA A PROPAGÁCIA.


Pre tých, ktorí sa venujú rôznym záľubám, máme ponuku a  nápovedu v kategórii s názvom ZÁĽUBY A KONÍČKY. V tejto kategórii nájdete inšpirácie pre turistov, rybárov, bicyklistov, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú na súťaž vo varení guláša. alebo fazuľovice.


Ak stále neviete, čo by ste od nás potrebovali, kliknite na zložku Návrhy a riešenia.Tam sme pre vás pripravili niektoré typy na spoluprácu.


 

Pozrite si našu hlavnú ponuku a zoznámte sa s nami.

 

 

Základné informácie:

 

» Sme reklamná agentúra zameraná hlavne na výrobu a distribúciu   darčekov a propagačných predmetov. Šijeme pracovné odevy.


» Naša reklamná agentúra je zároveň chránenou dielňou, pretože v nej pracuje nadpolovičná väčšina zdravotne postihnutých pracovníkov.


» V roku 2005 boli naraz založené dve chránené dielne, ale v ďalšom roku sa obe presťahovali do nových priestorov a zlúčili sa do jednej chránenej dielni.

 

» Štatút chránenej dielne pre Agentúru 208, s.r.o. bol priznaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.


» V súčasnosti pracuje v agentúre 6 osôb, z toho 4 osoby sú zdravotne postihnuté.


» Štatút chránenej dielne Agentúra 208, s.r.o. je v zložke Na stiahnutie.


» Naša chránená dielňa je členom Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR.


» Zámerom je poskytovať služby chránenej dielne zákazníkom – spoločnostiam, ktoré zamestnávajú viac ako 20 pracovníkov, ale nezamestnávajú zdravotne postihnuté osoby. Bližšie v zložke Zákon č. 5/2004.


» Ponuka našich služieb je bohatá a rôznorodá:  reklamné a darčekové predmety, pracovné odevy, ochranné pracovné prostriedky, kancelárske potreby, tlačoviny a reklamné panely, pútače a vizitky. 


» Niektoré darčeky a propagačné predmety vyrábame, alebo ponúkame od rôznych zahraničných dodávateľov.

» Vybrané darčeky potláčame Uv tlačou,  tampoprintom, sitotlačou, na textil výšívame alebo obrázok nažehľujeme, laserom gravírujeme, alebo vyhotovujeme razbu na vhodné materiály.


» V krajčírskej dielni šijeme na požiadavku reklamné predmety z textilu, plastexu alebo koženky. Hlavnou náplňou je ale šitie pracovných odevov.Zákon č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti


Ako dostať 100% náhradné plnenie?

Uvádzame len tie časti zákona, ktoré sa dotýkajú činnosti chránenej dielne a povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov.

 


 V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu je zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím

 Občan so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 9 zákona je: 

a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (ktorým je § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) 
b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu (ktorým je v danom prípade zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). 

 Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon č. 328/2002 z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov). 

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov
so zdravotným postihnutím

 


 Zamestnávateľ podľa ust. § 63 zákona je povinný: 

a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce, 
b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, 
c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), 
d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); akzamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. 

 

Dňa 01.05.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č.96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti.

 

 

Prechodné ustanovenie § 72 t ods.11 zákona o službách zamestnanosti, v znení zákona č.96/2013 Z. z. k úpravám účinným od 01. 05.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za celý kalendárny rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona.           

 

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:

 

  • zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
  • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
  • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

 

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 

  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
  • úhradou odvodu 
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona   

 

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:

 

  • chránenej dielnialebo chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

 

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva zákazku alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní.

 

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa".

 

 

 

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 


 

1.  fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

 

2.  fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)

 

3.  ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

 

4.  doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.


Novinky a akcie e-mailom
Novinky do vašej schránky