Darujte 2% pre Ellu!

100% náhradné plnenie! 

Všetky uvedené ceny sú bez Dph.

Cena:
Reset filtra
Úvod Dodanie tovaruOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára prístupného na webovom sídle spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje pre účely odpovedania  a následnej komunikácie s konkrétnou osobou.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 • a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • d)      právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • f)       právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • g)      právo na prenosnosť osobných údajov,
 • h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

       5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na               doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného               vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie.                     V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr,                       vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


       6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok               a  informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo                   vašom počítači  a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok vďaka             týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený               záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

 1.   Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo    v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov    cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 2. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e- mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 1.  Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-   mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú   poskytované tretím stranám.
 2.  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním   osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj   prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci   požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné   údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 3.  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS         marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.  Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov. 
 4. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
Novinky a akcie e-mailom
Novinky do vašej schránky